ประกาศวันหยุดประจำเดือน มิถุนายน 2563


อ่านข่าว

ระเบียบฯว่าด้วยสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2563


อ่านข่าว

กำหนดการณ์ประชุมพิจารณาเงินกู้ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อ่านข่าว

กำหนดการณ์ประชุมพิจารณาเงินกู้ ประจำเดือน  พฤษภาคม 2...
อ่านข่าว

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ และสื่อประชา...
อ่านข่าว

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น / ความพึงพอใจ ต่อรูปแบบการจัดทำประก...
อ่านข่าว

+ ดูทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
449 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
448 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
435 ทดสอบ 2 test3 06 พ.ย. 2562
434 SOAT test2 25 ต.ค. 2562
433 ตรวจสอบเงินฝากทางเว็บ test 09 ก.ย. 2562

ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนัก... อ่านข่าว

+ ดูทั้งหมด

ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 17/2563  เรื่อง เรื่องรายชื่อผู... อ่านข่าว

ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 27/2563 เรื่อง พักชำระหนี้สมาชิกสหกร... อ่านข่าว

ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเง... อ่านข่าว

ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง พักชำระหนี้สมาชิกสหกร... อ่านข่าว

ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก<... อ่านข่าว

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง ให้เช่าที่ดินเ... อ่านข่าว

+ ดูทั้งหมด

คณะกรรมการอำนวยการ

Avatar

นายราชัย ยวนเกิด
ประธานกรรมการ

Avatar

นายวินัย ทองรอด
รองประธานกรรมการฯ

Avatar

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
รองประธานกรรมการฯ

Avatar

นายปรีชา คงทอง
กรรมการและเหรัญญิก

Avatar

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
กรรมการและเลขานุการ

อัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
01 - เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
02 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 52 รายเดือน (500-3,000) 2.50
04 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เงินฝากสหกรณ์อื่น) 2.00
12 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะ 45 เดือน 4.50
14 - โครงการออมทรัพย์โรงเรียน
3.00
27 - เงินฝากออมทรัพย์ 60 ปี สหกรณ์ 3.75
28 - เงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิต 3.00
30 - เงินฝากออมทรัพย์กองทุนค้ำประกัน 2.50
รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี
ฉก. เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
6.00
ฉฉ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.00
ฉพ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นกรณีเฉพาะราย
6.00
ทบ. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5.50
สม. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก
5.50
สบ. สามัญบุคคลค้ำประกัน 6.00
สร. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน (กรณีพิเศษ) 6.00
สก. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันกลุ่ม ร.ร.เอกชน, อบต., พนักงานราชการ
6.00
พค. เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 6.00
พท. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
พพ. เงินกู้พิเศษเพื่อประโยชน์อื่นๆ 6.00
พบ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล 5.75
พศ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 5.75
ศ1. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศีกษาระดับอนุปริญญา 5.75
ศ2. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี 5.75
ศ3. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท 5.75
ศ4. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก 5.75
สข. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 6.00
สค. เงินกู้สวัสดิการ ส.ค.ส. 5.75
สฌ. เงินกู้สวัสดิการ สฌ.สฎ. 5.75
สป. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรายปี
5.75
สง. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชพค.) 6.00
ปค. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 6.00
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ
8.00
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ กรณีลูกหนี้รับสภาพหนี้
+1% ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละประเภท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เลขบัญชีสหกรณ์

ธนาคาร เลขบัญชี
ธ.กรุงไทย 807-1-02206-3
ธ.ออมสิน 0-5426006106-1
ธ.ไทยพาณิชย์ 552-2-08535-8
ธ.ทหารไทย 313-2-30053-8
ธ.กสิกรไทย 127-2-48088-1
ธ.อาคารสงเคราะห์ 087-11-006306-4
ธกส. 031-2-28983-4