ข่าวสหกรณ์

บันทึกข้อตกลงกับประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพ “สินเชื่อปลอดภ...
อ่านข่าว
รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2564
อ่านข่าว
กำหนดการประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
อ่านข่าว
ประกาศวันหยุดประจำเดือน กรกฎาคม 2564
อ่านข่าว
รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2564
อ่านข่าว
กำหนดการประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
449 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
448 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
435 ทดสอบ 2 test3 06 พ.ย. 2562
434 SOAT test2 25 ต.ค. 2562
433 ตรวจสอบเงินฝากทางเว็บ test 09 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าที่ดินเปล่า อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าที่ดินเปล่า อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (แท็บเล็ต) อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (แท็บเล็ต) อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน... อ่านข่าว
ประกาศ ผลการประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าที่ดินเปล่า อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลลาอ... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 3/2564 อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดหาบริษัทประกันชีวิต / ประกันภัยกลุ่ม ป... อ่านข่าว
รายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อปร... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง การจัดหาบริษัทประกันชีวิต / ประกันภัยกลุ่ม ปี... อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

Avatar

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

Avatar

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
รองประธานกรรมการ

Avatar

ว่าที่ ร.ต.อำนาจ ศรีเทพ
รองประธานกรรมการ

Avatar

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
กรรมการและเหรัญญิก

Avatar

นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
กรรมการและเลขานุการ

Avatar

นายสมชาย จินตนพันธ์
กรรมการ

Avatar

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการ

Avatar

นายวินัย ทองรอด
กรรมการ

Avatar

นายสัญญา รอดดำ
กรรมการ

Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
กรรมการ

Avatar

นายสุธน ราชเดิม
กรรมการ

Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
กรรมการ

Avatar

นายปรารถนา แมนเมือง
กรรมการ

Avatar

นายจเร หนูปลื้ม
กรรมการ

Avatar

นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร
กรรมการ

อัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
01 - เงินฝากออมทรัพย์ 2.10
04 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เงินฝากสหกรณ์อื่น) 1.60
14 - โครงการออมทรัพย์โรงเรียน
2.60
28 - เงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิต 2.60
30 - เงินฝากออมทรัพย์กองทุนค้ำประกัน 2.10
รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี
ฉก. เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
5.85
ฉฉ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.85
ทบ. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5.35
สม. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก
5.35
สบ. สามัญบุคคลค้ำประกัน 5.85
สร. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน (กรณีพิเศษ) 5.85
สก. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันกลุ่ม ร.ร.เอกชน, อบต., พนักงานราชการ
5.85
สด. เงินกู้สามัญบุุคคลที่ดินค้ำประกัน 5.85
พค. เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.85
พท. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 5.85
พพ. เงินกู้พิเศษเพื่อประโยชน์อื่นๆ 5.85
พบ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล 5.60
พศ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 5.60
ศ1. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศีกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 5.60
ศ2. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี 5.60
ศ3. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท 5.60
ศ4. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก 5.60
สข. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 5.60
สค. เงินกู้สวัสดิการ ส.ค.ส. 5.60
สฌ. เงินกู้สวัสดิการ สฌ.สฎ. 5.60
สป. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรายปี
5.60
สง. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชพค.) 5.85
ปค. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 5.85
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ
7.85
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ กรณีลูกหนี้รับสภาพหนี้
+1% ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละประเภท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เลขบัญชีสหกรณ์

ธนาคาร เลขบัญชี
ธ.กรุงไทย 807-1-02206-3
ธ.ออมสิน 0-5426006106-1
ธ.ทหารไทย 313-2-30053-8
ธ.กสิกรไทย 127-2-48088-1
ธ.อาคารสงเคราะห์ 087-11-006306-4
ธกส. 031-2-28983-4