ข่าวสหกรณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรม...
อ่านข่าว
กำหนดการประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256...
อ่านข่าว
รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน เดือนกันยายน 2563
อ่านข่าว
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหา ตำแหน่ง ปร...
อ่านข่าว
ประกาศวันหยุดประจำเดือน ตุลาคม 2563
อ่านข่าว
กำหนดการประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
449 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
448 มีอะไรที่ดีๆบ้างสำหรับเว็บใหม่ของสหกรณ์ครู นายโสพิน พรหมปาน 14 พ.ค. 2563
435 ทดสอบ 2 test3 06 พ.ย. 2562
434 SOAT test2 25 ต.ค. 2562
433 ตรวจสอบเงินฝากทางเว็บ test 09 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน... อ่านข่าว
ประกาศ ผลการประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 33/2563 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรม... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 36/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 35/2563 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรม... อ่านข่าว
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 34/2563 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื... อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาต้นแบบ ส่งเสริมกิจกรรมส... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 4/2563 อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง พักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์ /ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพที... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564 อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินกิจ... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ต... อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

Avatar

นายราชัย ยวนเกิด
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

Avatar

นายวินัย ทองรอด
รองประธานกรรมการ

Avatar

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
รองประธานกรรมการ

Avatar

นายปรีชา คงทอง
กรรมการและเหรัญญิก

Avatar

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
กรรมการและเลขานุการ

Avatar

นายสมชาย จินตนพันธ์
กรรมการ

Avatar

นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
กรรมการ

Avatar

นายสุชาติ สุขสม
กรรมการ

Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
กรรมการ

Avatar

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการ

Avatar

ว่าที่รต. อำนาจ ศรีเทพ
กรรมการ

Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
กรรมการ

Avatar

นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร
กรรมการ

Avatar

นายสุธน ราชเดิม
กรรมการ

Avatar

นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
กรรมการ

อัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
01 - เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
02 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 52 รายเดือน (500-3,000) 2.50
04 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เงินฝากสหกรณ์อื่น) 2.00
12 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะ 45 เดือน 4.50
14 - โครงการออมทรัพย์โรงเรียน
3.00
27 - เงินฝากออมทรัพย์ 60 ปี สหกรณ์ 3.75
28 - เงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิต 3.00
30 - เงินฝากออมทรัพย์กองทุนค้ำประกัน 2.50
รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี
ฉก. เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
6.00
ฉฉ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.00
ฉพ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นกรณีเฉพาะราย
6.00
ทบ. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5.50
สม. เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก
5.50
สบ. สามัญบุคคลค้ำประกัน 6.00
สร. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน (กรณีพิเศษ) 6.00
สก. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันกลุ่ม ร.ร.เอกชน, อบต., พนักงานราชการ
6.00
พค. เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 6.00
พท. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
พพ. เงินกู้พิเศษเพื่อประโยชน์อื่นๆ 6.00
พบ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล 5.75
พศ. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 5.75
ศ1. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศีกษาระดับอนุปริญญา 5.75
ศ2. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี 5.75
ศ3. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท 5.75
ศ4. เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก 5.75
สข. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 6.00
สค. เงินกู้สวัสดิการ ส.ค.ส. 5.75
สฌ. เงินกู้สวัสดิการ สฌ.สฎ. 5.75
สป. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรายปี
5.75
สง. เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชพค.) 6.00
ปค. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 6.00
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ
8.00
เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ กรณีลูกหนี้รับสภาพหนี้
+1% ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละประเภท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เลขบัญชีสหกรณ์

ธนาคาร เลขบัญชี
ธ.กรุงไทย 807-1-02206-3
ธ.ออมสิน 0-5426006106-1
ธ.ไทยพาณิชย์ 552-2-08535-8
ธ.ทหารไทย 313-2-30053-8
ธ.กสิกรไทย 127-2-48088-1
ธ.อาคารสงเคราะห์ 087-11-006306-4
ธกส. 031-2-28983-4