ทำเนียบประธานกรรมการ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2501 - 2513

ชื่อ : นายซ้อน

นามสกุล : ศิวายพราหมณ์

พ.ศ.2514 - 2516

ชื่อ : นายจำนงค์

นามสกุล : ทรงฤกษ์

พ.ศ.2517 - 2520

ชื่อ : นายอรุณ

นามสกุล : เฉลิมเผ่า

พ.ศ.2521

ชื่อ : นายพลจิต

นามสกุล : สำภา

พ.ศ.2522 - 2525

ชื่อ : นายประจวบ

นามสกุล : นิตย์นรา

พ.ศ.2526 - 2528

ชื่อ : นายผล

นามสกุล : มหันตผลานนท์

พ.ศ.2529 - 2531

ชื่อ : นายวิรัช

นามสกุล : ศรีศุภลักษณาการ

พ.ศ.2532

ชื่อ : นายพิษณุ

นามสกุล : ตุลสุข

พ.ศ.2533

ชื่อ : นายโกวิท

นามสกุล : สุนทรพัฒนากุล

พ.ศ.2534

ชื่อ : นายโกมล

นามสกุล : นกวิเชียร

พ.ศ.2535

ชื่อ : นายโกวิท

นามสกุล : สุนทรพัฒนากุล

พ.ศ.2536 - 2537

ชื่อ : นายเชาวลิต

นามสกุล : วุฒิพงศ์

พ.ศ.2538 - 2540

ชื่อ : นายวิทยา

นามสกุล : พงษ์พานิช

พ.ศ.2541 - 2542

ชื่อ : นายอุทิศ

นามสกุล : ภูมิชัย

พ.ศ.2543 - 2545

ชื่อ : นายประสิทธิ์

นามสกุล : ชุมศรี

พ.ศ.2546 - 2547

ชื่อ : นายชวลิต

นามสกุล : ปิยะกาญจน์

พ.ศ.2548 - 2551

ชื่อ : นายประสิทธิ์

นามสกุล : ชุมศรี

พ.ศ.2552 - 2555

ชื่อ : นายชวลิต

นามสกุล : ปิยะกาญจน์

พ.ศ.2556 - 2559

ชื่อ : นายอุทิศ

นามสกุล : ภูมิชัย

พ.ศ.2560 - 2561

ชื่อ : นายประสิทธิ์

นามสกุล : ชุมศรี

พ.ศ.2562 - 2563

ชื่อ : นายราชัย

นามสกุล : ยวนเกิด

พ.ศ.2564 - 2565

ชื่อ : นายประพัทธ์

นามสกุล : รัตนอรุณ

พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน

ชื่อ : นายสุเวช

นามสกุล : รุ่งแดง