คณะกรรมการดำเนินการ

Avatar

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ประธานกรรมการ
Avatar

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
รองประธานกรรมการ
Avatar

ว่าที่ ร.ต.อำนาจ ศรีเทพ
รองประธานกรรมการ
Avatar

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
กรรมการและเหรัญญิก
Avatar

นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
กรรมการและเลขานุการ
Avatar

นายสมชาย จินตนพันธ์
กรรมการ
Avatar

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการ
Avatar

นายวินัย ทองรอด
กรรมการ
Avatar

นายสัญญา รอดดำ
กรรมการ
Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
กรรมการ
Avatar

นายสุธน ราชเดิม
กรรมการ
Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
กรรมการ
Avatar

นายปรารถนา แมนเมือง
กรรมการ
Avatar

นายจเร หนูปลื้ม
กรรมการ
Avatar

นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร
กรรมการ