คณะกรรมการดำเนินการ

Avatar

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ประธานกรรมการ
  08-1535-7173
Avatar

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
รองประธานกรรมการ
  08-1891-4979
Avatar

ว่าที่ ร.ต.อำนาจ ศรีเทพ
รองประธานกรรมการ
  08-1539-4233
Avatar

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
กรรมการและเหรัญญิก
  09-5428-8629
Avatar

นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
กรรมการและเลขานุการ
  08-4630-5379
Avatar

นายสมชาย จินตนพันธ์
กรรมการ
  08-1891-8665
Avatar

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการ
  08-7894-6198
Avatar

นายวินัย ทองรอด
กรรมการ
  08-1367-2651
Avatar

นายสัญญา รอดดำ
กรรมการ
  08-1537-1759
Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
กรรมการ
  08-1728-1304
Avatar

นายสุธน ราชเดิม
กรรมการ
  08-1606-5101
Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
กรรมการ
  08-9874-2464
Avatar

นายปรารถนา แมนเมือง
กรรมการ
  08-7836-5842
Avatar

นายจเร หนูปลื้ม
กรรมการ
  09-3613-1925
Avatar

นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร
กรรมการ
  08-1979-4928