คณะกรรมการเงินกู้

Avatar

นายสุชาติ สุขสม
ประธานกรรมการ
  08-1797-6901
Avatar

นายภานุ อ่ำใหญ่
กรรมการ
  08-1979-3659
Avatar

นายจเร หนูปลื้ม
กรรมการ
  09-3613-1925
Avatar

นายสัญญา รอดดำ
กรรมการ
  08-1537-1759
Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
กรรมการและเลขานุการ
  08-1728-1304