คณะกรรมการเงินกู้

Avatar

นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
ประธานกรรมการ
  08-1891-4979
Avatar

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการ
  08-7894-6198
Avatar

นายนนทกร ชุมเทพ
กรรมการ
  08-3453-6639
Avatar

นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
กรรมการ
  08-9593-5252
Avatar

นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
เลขานุการ
  08-9291-2658