คณะกรรมการเงินกู้

Avatar

นายสมชาย จินตนพันธ์
ประธานกรรมการเงินกู้
  08-1891-8665
Avatar

นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
กรรมการ
  08-1787-6688
Avatar

นายสุชาติ สุขสม
กรรมการ
  08-1797-6901
Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
กรรมการ
  08-1728-1304
Avatar

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
  08-7894-6198