คณะกรรมการเงินกู้

Avatar

นายสมชาย จินตนพันธ์
ประธานกรรมการ
Avatar

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ
กรรมการ
Avatar

นายวินัย ทองรอด
กรรมการ
Avatar

นายสัญญา รอดดำ
กรรมการ
Avatar

นายธีรเดช จู่ทิ่น
กรรมการและเลขานุการ