ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ

Avatar

น.ส.ธิดารัตน์ บัวเพชร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ
Avatar

นายภัทรพล สืบสังข์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ
Avatar

นายวสุธร ฤทธิ์โรจนกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ