ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ

Avatar

น.ส.ธิดารัตน์ บัวเพชร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ
Avatar

นายภัทรพล สืบสังข์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ
Avatar

น.ส.อภิญญา แสงมณี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ