ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Avatar

นายวิทยา เหง่าหลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

น.ส.สุภรี เจริญจิต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

นายธีระพงศ์ บุญชูช่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

น.ส.วีณา เสวกจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

น.ส.สุภาพร ชูช่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

นางชมพูนุท ออมสินสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

นางตติยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
พนักงานบริการ
Avatar

นายภาคิน เพชรหับ
พนักงานบริการ