ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Avatar

นายวิทยา เหง่าหลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

นายชวลิต เรืองศรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

น.ส.สุภรี เจริญจิต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

นายธีระพงศ์ บุญชูช่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

น.ส.วีณา เสวกจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

น.ส.สุภาพร ชูช่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

นางชมพูนุท ออมสินสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Avatar

นางตติยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
พนักงานบริการ
Avatar

นายภาคิน เพชรหับ
พนักงานบริการ