ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การอบรมสมาชิก ประจำปี 2567


 • UploadImage
 • การอบรมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2567

  จะตัดรายชื่อผู้ผ่านการอบรมทุกวันสิ้นเดือน และประกาศผลภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

  สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลจากคลิปวิดีโอ และเอกสารชุดความรู้ ก่อนการทำแบบทดสอบ ตาม link ด้านล่าง

  โดยแบบทดสอบจะมีจำนวน 20 ข้อๆละ 1 คะแนน เกณฑ์การผ่านการทดสอบ คือ 14 คะแนน หรือคิดเป็น 70 %

  1. ชี้แจงการอบรมสมาชิก โดย นายวิสุทธิ์ จันทร์ปาน กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

  2. หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ โดย นายสุเวช รุ่งแดง ประธานกรรมการ

  3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ โดย นายอรุณ ตั้นจัด ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

  4. การใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์ โดย นายวีระพงค์ ไชยามาตย์ ประธานกรรมการเงินกู้

  5. สวัสดิการและการออม โดย นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  คู่มือสมาชิก >> https://online.anyflip.com/dlhxr/kiac/mobile/index.html

  แบบทดสอบ >> https://forms.gle/EWoLEVMsLEWvSsk1A