คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

Avatar

นายสุธน ราชเดิม
ประธานกรรมการ
  08-1606-5101
Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
กรรมการ
  08-9874-2464
Avatar

นายปรารถนา แมนเมือง
กรรมการ
  08-7836-5842
Avatar

นายจเร หนูปลื้ม
กรรมการ
  09-3613-1925
Avatar

นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร
กรรมการและเลขานุการ
  08-1979-4928