คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
ประธานกรรมการ
  08-9874-2464
Avatar

นายธวัช เฮ่าหนู
กรรมการ
  08-1272-6153
Avatar

นายสุทธิ วรรณนุช
กรรมการ
  08-1893-4272
Avatar

นายบุญเลิศ ชุมจุล
กรรมการ
  08-1382-2940
Avatar

นายปรารถนา แมนเมือง
กรรมการและเลขานุการ
  08-7836-5842