คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

Avatar

นายสุธน ราชเดิม
ประธานกรรมการ
Avatar

นายมานะ ชัยชนะ
กรรมการ
Avatar

นายปรารถนา แมนเมือง
กรรมการ
Avatar

นายจเร หนูปลื้ม
กรรมการ
Avatar

นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร
กรรมการและเลขานุการ