คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

Avatar

นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
  09-3398-5493
Avatar

นายวิสุทธิ์ จันทร์ปาน
กรรมการ
  08-9868-8852
Avatar

นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
กรรมการ
  08-0356-5164
Avatar

นายชโลธร สังครุธ
กรรมการ
  09-99153951
Avatar

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
เลขานุการ
  09-5428-8629