ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด   เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ด้านการดำเนินงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล เป็นต้นแบบโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล