ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 นายราชัย ยวนเกิด ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมปฏิบัติการยกร่างแผนปฏิบัติการปี 2564 ณ  โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี