ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด