ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี นำตัวแทนของโรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำฉา และโรงเรียนบ้านต้นยวน        เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)