ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด    มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการออมทรัพย์ออมความดี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำฉา และโรงเรียนบ้านต้นยวน