ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนากิจการสหกรณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินการกิจการสหกรณ์