ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายวีระพงค์ ไชยามาตย์ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการหนี้ ประจำปี 2563    ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด