ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายราชัย  ยวนเกิด ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยมีผู้จัดการ รองผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด