ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้าศึกษาการประชุมทางไกล video conference เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11