ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี