ภาพกิจกรรม

    วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และสัมมนา ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่