ภาพกิจกรรม

         วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นำโดยท่านสุเวช รุ่งแดง ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกกิจกรรมส่งเสริมการออมในสถานศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีสถานศึกษาเข้ารอบ ดังนี้

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี