ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2566 คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระยะที่ 6 (พ.ศ 2567 - 2571) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระยะที่ 6 (พ.ศ 2567 - 2571)