ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสุเวช รุ่งแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ อบรมสัมมนาผู้ติดตามหนี้ของสหกรณ์ เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการหนี้และการติดตามหนี้ ขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกและลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ