ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 อนุมัติเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 จำนวน 748,080 บาท และมอบหมายตัวแทนสหกรณ์ มอบเงินสนับสนุนหน่วยจัดกิจกรรมวันครู จำนวน 16 หน่วยจัดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566