ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ท่านสุเวช รุ่งแดง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้