ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ท่านสุเวช รุ่งแดง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสินเชื่อ