ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 5,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมออมในสถานศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 5  โรงเรียน ดังนี้

              1. โรงเรียนบ้านแม่โมกข์     อ.กาญจนดิษฐ์

              2. โรงเรียนวัดกาญจนาราม อ.กาญจนดิษฐ์      

              3. โรงเรียนบ้านยางงาม     อ.พุนพิน       

              4. โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม   อ.บ้านนาสาร

              5. โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ  อ.คีรีรัฐนิคม