ภาพกิจกรรม

วันที่  16 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เข้าศึกษาดูงาน