ภาพกิจกรรม

วันที่  15 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เข้าศึกษาดูงาน