ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปีบัญชี 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี