ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เข้าศึกษาดูงาน