ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานสหกรณ์ โดยการสัมมนาผ่านเครือข่าย (Web Conference) ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย ศูนย์ประจำอำเภอ จำนวน 9 ศูนย์ และมีศูนย์สัมมนาหลัก ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี