ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 12 ชั่วโมง ในแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด