ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแนวทางดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด