ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ในการดำเนินงานสหกรณ์ ฯ