ภาพกิจกรรม

        ประมวลภาพกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2564 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  นำโดยท่านประพัทธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 65  ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 เพื่อนำสู่การปฎิบัติงานในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก