ภาพกิจกรรม

        วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ท่านประพัทธ์ รัตนอรุณ  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด และท่านวีระพงค์ ไชยามาตย์ รองประธาน เดินทางไปเยี่ยมหน่วยสรรหาแต่ละอำเภอ และร่วมใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ประจำปีบัญชี 2565