ภาพกิจกรรม

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ เปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564