ภาพกิจกรรม

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ เปิดการประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด  ในวันที่  11 – 12 กันยายน 2564  โดยมีการรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2562 – 2566) อีกทั้งร่่วมกันเสนอความคิดเห็นในการปรับแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2562 - 2566) และยกร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำกิจกรรม / โครงการและกำหนดงบประมาณ