ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 กันยายน 2564 ได้มีการประชุมคณะทำงานประเมินผลการปฎิบัติงานระยะครึ่งแผนกลยุทธ์ระยะที่ 5 (พ.ศ.2562 – 2566) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ใน