ภาพกิจกรรม

          วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด นำโดยนายวีระพงค์ ไชยามาตย์ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รอบที่ 1  กิจกรรมสถานศึกษาต้นแบบ กิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2564  โดยมอบเงินสนับสนุนโครงการในโรงเรียนละ 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางสาน อำเภอพนม และโรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ