ภาพกิจกรรม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งระบาดค่อนข้างรุนแรง ตามประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และมีมาตรการเพื่อการปฏิบัติดั่งที่ทุกท่านได้รับทราบอยู่แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด สหกรณ์จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 10 / 2564  ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นการประชุมออนไลน์ google Meet โดยให้คณะกรรมการเข้ามาประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย

      1. นายประพัทธ์   รัตนอรุณ    ตำแหน่ง          ประธานกรรมการ

      2. นายวีระพงค์    ไชยามาตย์   ตำแหน่ง         รองประธานกรรมการ

      3. นายพูนศักดิ์    นาคครื้น    ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ

      สำหรับคณะกรรมการดำเนินการท่านอื่น และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบออนไลน์ ตามสถานที่ ที่ท่านอาศัยอยู่ โดยเริ่มประชุมด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป