ภาพกิจกรรม

          วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายพูนศักดิ์ นาคครื้น กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี