ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการดำเนินการ นายวีระพงค์ ไชยามาตย์ รองประธานกรรมการ และนายอรุณ ตั้นจัด ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ห้องศรีวิชัย AB โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี