ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด