ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด  ร่วมประชุมให้ความรู้่ในการบริหารจัดการหนี้และการติดตามหนี้ ประจำปีปีบัญชี 2564