ภาพกิจกรรม

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประกายเพชรโรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า โฮเต็ล จ.สุราษฎร์ธานี